آلفاباکسپايان نامه بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي***

پايان نامه بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي

پايان-نامه-بررسي-سلامت-رواني-در-خانواده-خلبانان-نظاميهدف پژوهش حاضر، بررسی سطح سلامت روانی در خانواده های خلبانان نظامی و همچنین بررسی سطح سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با همسران افراد عادی، می باشد. در این پژوهش، عامل حرفة پر تنش خلبانی به عنوان متغیر پیش بین و سلامت روانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند. جامعة پژوهش متشکل از ۱۲دانلود فایل


سایت دانلود پروژه های دانشجویی
منبع این نوشته : منبع
سلامت ,خلبانان ,روانی ,خانواده ,سلامت روانی ,خلبانان نظامی ,عنوان متغیر ,خانواده خلبانان ,سلامت رواني ,بررسي سلامت رواني ,نامه بررسي سلامت